• TH   EN
 • : 086-4551530 , 090-9944200, : 02-9260145 (8 Auto lines)
 • Knowledge  การเลือกใช้น้ำมันสำหรับงานแปรรูปโลหะ(METAL WORKING FLUID SELECTION)

  การเลือกใช้น้ำมันสำหรับงานแปรรูปโลหะ(METAL WORKING FLUID SELECTION)

            การที่เราจะเลือกใช้น้ำมันหล่อเย็นหรือน้ำมันตัดว่าจะใช้ชนิดผสมน้ำหรือน้ำมันล้วน จะต้องคำนึงถึงลักษณะการทำงาน (Operations) หรือวัสดุชิ้นงานเป็นสำคัญหลักเกณฑ์โดยทั่วไป คือ ถ้าลักษณะการทำงานเป็นงานหนักและใช้ความเร็วในตัดเฉือนต่ำ ก็มักจะเลือกใช้น้ำมันตัดชนิดน้ำมันล้วน หรือถ้าลักษณะการทำงานเป็นงานหนักและใช้ความเร็วตัดในการตัดเฉือนสูง ก็มักจะเลือกใช้น้ำมันตัดชนิดผสมน้ำท... Read more


  การดูแลบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ( WATER SOLUBLE FLUID MAINTENANCES)

  การดูแลบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ( WATER SOLUBLE FLUID MAINTENANCES)

  วัตถุประสงค์ในการดูและบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็น 1) สามารถใช้น้ำมันหล่อเย็นที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมตลอดเวลา
  2) ทำให้การใช้งานของน้ำมันหล่อเย็นยาวนานขึ้น จึงสามารถยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย
  3) ทำให้ชิ้นงานมีขนาดและคุณภาพเป็นไปตามที่กำหนดตลอดเวลา
  4) ทำให้อายุการใช้งานของมีดตัด (Tool life) เป็นไปตามที่กำหนด... Read more  1