• TH   EN
 • : 086-4551530 , 090-9944200, 02-9260145 (8 Auto lines)
 • งานระบบงานซ่อมสร้าง

  งาน Overhual ระบบต่าง ๆ เช่น

  - งาน Overhual  ตะกาว  เปลี่ยน bushes, ตรวจสอบปั้ม, เปลี่ยน ยางซีล  O-rings ต่างๆ เป็นต้น

  - งาน Overhual /ซ่อม Back Hoe และเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์ดีเซลเป็นระบบมอเตอร์

  - งาน Overhual  กระบอกไฮดรอลิครางกวนตั้ง

  - งาน Overhual  กระบอกไฮดรอลิคชุดดั้มอ้อย

  - งานติดตั้งยางกันฝุ่นสำหรับกระบอกไฮดรอลิค ด้วยผ้ายางสองชั้นที่มีความยืดหยุ่นสูง และทนทาน เพื่อป้องกันชำรุดของกระบอกไฮดรอลิค
   
   
  งาน Overhual ระบบต่าง ๆ  งาน Overhual  เปลี่ยน bushes, ตรวจสอบปั้ม, เปลี่ยน ยางซีล  O-rings ต่างๆ เป็นต้น
  งาน Overhual /ซ่อม Back Hoe และเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์ดีเซลเป็นระบบมอเตอร์  งาน Overhual  กระบอกไฮดรอลิครางกวนตั้ง  งาน Overhual กระบอกไฮดรอลิค ชุดดั้มอ้อย