• TH   EN
 • : 086-4551530 , 090-9944200, 02-9260145 (8 Auto lines)
 • Coolant Management Serivces

            บริษัทสยามซีนอน จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องบริการหลังการขาย จึงได้มีบริการทีมงานด้านเทคนิคบริการเพื่อดูแลผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อเย็นแบบครบวงจร เช่น การให้บริการโดย  Technical Mobile Service Team การบริการโดยมีเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำที่โรงงาน (On-Site Services หรือ Total Coolant Management Services, TCMS) โดยทาง Technical Mobile Service Team จะให้บริการในด้านต่างๆ ดังต่อไป  เช่น

  - ตรวจสอบสภาพน้ำมัน (Concentration, pH)

  - ดูดคราบน้ำมัน (Tramp oil removal)

  - สนับสนุนการล้างทำความสะอาดระบบน้ำมันหล่อเย็น (Support coolant system cleaning (filtering and metal chip removal)

   - สนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อเย็นตามรอบการเปลี่ยนถ่าย (Support annual coolant changes)

  - แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เช่น การเติมสารกำจัดแบคทีเรีย (Biocide) แก้ไขปัญหาเรื่องฟองโดยการเติมสารลดฟอง (Anti-foam) ปรับค่า ความเป็นด่างของน้ำมันหล่อเย็นเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและบูดเน่าโดยการเติม สารปรับค่า pH (pH Booster)

  - การบริการด้านอื่น ๆ (Others services) เช่น การสำรวจจุดใช้น้ำมันหล่อลื่นภายในโรงงาน (Lube chart survey) การตรวจสภาพน้ำมันหล่อจากเครื่องจักร (Used oil analysis) และจัดการการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค (Technical training) เช่น ความรู้พื้นฐานกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันตัดกลึงโลหะ ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมี เป็นต้น